A A A K K K
для людей із порушенням зору
Улашанівська територіальна громада
Хмельницька область, Шепетівський район

ПОЛОЖЕННЯ про Службу у справах дітей, сім’ї і молоді Улашанівської сільської ради

 

  Додаток                                    

                                                                             до рішення сесії VIIIскликання

                                                                             Улашанівської сільської ради

                                                                             від __________ №_________

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Службу у справах дітей, сім’ї і молоді Улашанівської сільської ради

 

І . Загальні положення

1.1.Служба у справах дітей, сім’ї і молоді Улашанівської сільської ради (далі - Служба) є структурним підрозділом Улашанівської сільської ради, утворюється рішенням сільської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і в межах Улашанівської сільської ради забезпечує виконання покладених на службу завдань.

Вищим органом управління Службою є Улашанівська сільська рада.

Вищоюпосадовою особою є начальник Служби.

1.2. Служба підпорядкована, підзвітна та підконтрольна сільській раді, її виконавчому комітету, сільському голові.

1.3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, рішеннями сільської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями сільського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.4.Служба є юридичною особою, утримується за рахунок коштів сільського бюджету Улашанівської сільської ради без відкриття рахунків у банках. Фінансове обслуговування Служби здійснюється відділом бухгалтерського обліку і звітності та господарського забезпечення Улашанівської сільської ради.

1.5. Повне найменування юридичної особи: Служба у справах дітей, сім’ї імолоді Улашанівської сільської ради.

Скорочена назва: Служба у справах дітей, сім’ї і молоді.

1.6.Юридична адреса: 30070, Хмельницька обл., Славутський р-н, вул. Перемоги, 1.

1.7. Служба має свій бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах сільської ради. Посадовим особам Службиви даються службові посвідчення встановленого зразка.

 

ІІ. Основні завдання

 

2.1. Основними завданнями Служби є забезпечення реалізації державної соціальної політики на території Улашанівської сільської ради у сфері соціального захисту дітей,молоді та сімей з дітьми, що включає:

1) реалізація на території Улашанівської сільської ради політики з питань соціального захисту дітей, молоді та сімей з дітьми, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми та молоддю правопорушень;

2) розроблення і здійснення самостійно або разом із відповідними виконавчими органами сільської ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей та молоді;

3) координація зусиль виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та молоді та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

4) проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді;

5) виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

6) здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

7) проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

8) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

9) забезпечення співпраці щодо контролю за умовами утримання і виховання дітей з Улашанівської територіальної громади у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

10) ведення статистики щодо дітей, сімей та молоді;

11) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, постраждали від насильства, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та закладі вінституційного догляду;

12) влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

13) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

14) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території Улашанівської сільської ради становища дітей, молоді та сімей з дітьми, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові.

 

ІІІ. Функції

3.1. Служба відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:

1) організовує розроблення і здійснення на території Улашанівської сільської ради заходи, спрямовані на поліпшення становища дітей, молоді та сімей з дітьми, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми та молоддю правопорушень;

2) подає пропозиції до проектів місцевих програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та молоді;

3) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей та молоді.

4) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних  сімей та дитячих будинків сімейного типу, на усиновлення;

5) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, усиновлених дітей, дітей у сім’ях у складних життєвих обставинах, дітей з інвалідністю;

6) готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови  вчинення дітьми та молоддю правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей та молоді, їх прав та інтересів;

7) організовує і проводить разом з іншими відділами сільської ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей та молоді, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми та молоддю правопорушень, виявлення сімей у складних життєвих обставинах, профілактики соціального сирітства;

8) розробляє і подає на розгляд ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, сімей та молоді, спрямованої на упередження дитячої бездоглядності та безпритульності, запобігання домашньому насильству, на соціальний захист цільових категорій дітей;

9) веде облік дітей, які постраждали від насильства, опинилися у складних життєвих обставинах, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та заклади інституційного догляду, багатодітних сімей;

10) надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в Службі, і видає направлення на відвідування закладів  з  метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

11) готує акти обстежень умов проживання дитини та опис її майна, оцінку потреб дитини тощо;

12) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж щоквартально, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

13) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в опікунських, прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;

14) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

15) здійснює заходи щодо виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

16) здійснює контроль у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;

17) надає соціальну та/або психологічну підтримку учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організацію надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

18) здійснює соціальний супровід осіб з інвалідністю;

19) здійснює соціальний супровід осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;

20) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;

21) проводить у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом розповсюдження соціальної реклами і проведення консультацій;

22) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

23) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

24) розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

25) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

26) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

27) організовує засідання Комісії із захисту прав дітей Улашанівської сільської ради;

28) забезпечує тимчасове влаштування дітей, залишених без батьківського піклування та прийняття рішень щодо повернення таких дітей до батьків чи осіб, що їх замінюють;

29) вживає заходів щодо надання статусу дитини – сироти та влаштування їх в сімейні форми виховання;

30) забезпечує захист житлових і майнових прав дітей, сприяє в отриманні житла дітьми – сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування, які його не мають;

31) забезпечує захист внутрішньо переміщених дітей;

32) приймає участь у допиті малолітніх та неповнолітніх дітей;

33) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

 

ІV. Права та обов’язки

4. Служба для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку відвідділів сільської ради, підприємств, установ та організаційне залежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших відділів сільської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, сімей та молоді;

4) здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

5) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Улашанівської сільської ради у сфері соціального захисту дітей, сімей та молоді;

6) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органіввиконавчоївлади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

7) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до її компетенції, засідання Комісії із захисту прав дітей.

 

V.  Організація роботи

 

5.1. Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, відділами Улашанівської сільської ради, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

5.2. Службу очолює начальник,  який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою згідно із законодавством.

5.3. Начальник Служби:

1) здійснює керівництво Службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці в службі;

2) розробляє посадові інструкції працівників Служби та розподіляє обов’язки між ними, очолює та контролює їх роботу;

3) планує роботу Служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Улашанівської сільської ради;

4) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Служби;

5) звітує перед головою Улашанівської сільської ради про виконання покладених на Службу завдань та затверджених планів роботи;

6) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету, Комісії із захисту прав дітей питань, що належать до компетенції Служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

7) за необхідності бере участь в роботі сесій Улашанівської сільської ради, засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться сільською радою та виконавчим комітетом;

8) представляє інтереси Служби у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами сільської ради, з службою у справах дітей обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва сільської  ради;

9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконання;

10) забезпечує виконання покладених на Службу завдань;

11) визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Служби;

12) подає сільському голові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Служби, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.

13) вносить сільському голові пропозиції щодо структури, штатного розпису та кошторису Служби;

14) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби;

15) забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

16) у межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та відділами сільської ради, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції;

17)у межах своєї компетенції видає накази, організовує відповідно до функціональних завдань Служби підготовку проєктів рішень сільської ради і виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови, контролює після прийняття відповідних рішень їх виконання;

18) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5.4. Накази начальника Служби, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, можуть бути скасовані cільським  головою.

5.5. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Служби визначає сільський голова у межах відповідних бюджетних призначень та подає на затвердження сільської ради.

5.6. Штатний розпис та кошторис Служби затверджується сільським головою відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених нормами чинного законодавства.

5.7. Ліквідація або реорганізація Служби проводиться сільською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

VI. Зміни та доповнення до Положення

6.1.   Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням Улашанівської сільської ради

6.2.   Внесення змін та доповнень до Положення оформлюється шляхом викладення в новій редакції, прошивається, пронумеровується згідно чинного законодавства.

6.3.   Зміни до Положення підлягають державній реєстрації згідно чинного законодавства.

 

Сільський голова                                                                 Микола ГИЗИМЧУК

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь