A A A K K K
для людей із порушенням зору
Улашанівська територіальна громада
Хмельницька область, Шепетівський район

Про утворення Центру надання адміністративних послуг Улашанівської сільської ради та затвердження Положення про нього

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                              

УКРАЇНА

УЛАШАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СЛАВУТСЬКОГО РАЙОНУ

 ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

двадцять першої сесії VII скликання

 

 28.08.2020                                 Улашанівка                                № 5-21/2020

 

Про    утворення    Центру

надання адміністративних

послуг       Улашанівської

сільської       ради          та  

затвердження Положення

про нього                            

 

 

        Керуючись  законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», рішенням  сільської ради 28.08.2020             №4-21/2020 «Про затвердження Програми розвитку системи надання адміністративних послуг на території Улашанівської ОТГ на 2020-2022 роки», з метою покращення якості надання адміністративних послуг, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

      1.Утворити Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Улашанівської сільської ради (далі - Центр) як постійно діючий робочий орган.

 

      2.Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг Улашанівської сільської  ради, що додається.

 

      3.Затвердити Положення про відділ з надання адміністративних і реєстраційних послуг Улашнівської сільської  ради (додається).

 

       4. Секретарю сільської ради  Мазур Л.О. з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» не пізніше п’яти робочих днів з

 

2

дня прийняття цього рішення оприлюднити його на офіційному сайті Улашанівської сільської ради.

 

        5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Коробчук О.С.) і заступника сільського   голови   з   питань   діяльності   виконавчих органів ради Лавренчука О.П.

 

 

 

Сільський голова                                                                      Микола ГИЗИМЧУК

 

 

 

 

                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                         Рішенням двадцять першої  сесії

                                                                         Улашанівської сільської ради

                                                                         (VII  скликання)

                                                                         28.08.2020  № 5-21/2020

        

 

                                                           ПОЛОЖЕННЯ

                                  про Центр надання адміністративних послуг

                                            Улашанівської сільської ради

 

 

     1. Центр надання адміністративних послуг Улашанівської сільської ради (далі – Центр) є постійно діючим робочим органом, в якому надаються адміністративні послуги згідно з визначеним Переліком  для жителів Улашанівської ОТГ, а також жителів суміжних населених пунктів в частині внесення відомостей до Державного реєстру нерухомого майна, фізичних та юридичних осіб, а також видачі відомостей із Державного земельного кадастру.

 

     2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається Улашанівською сільською радою (далі – Рада).

 

     3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради та її Виконавчого комітету, розпорядженнями голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

 

    4. Основні завдання Центру:

 

    1) організація оперативної і зручної системи надання необхідних громадянам та суб’єктам господарювання адміністративних послуг;

 

    2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг і поліпшення якості їх надання;

 

    3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання послуг у Центрі;

 

    4) здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

 

   2

 

    5. Центр забезпечує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії адміністратора із суб’єктами надання адміністративних послуг та у випадках передбачених законодавством – безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається Радою. Він включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

До адміністративних послуг також прирівнюються надання витягів і виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

 

   6. У Центрі здійснюється прийняття звітів, декларацій і скарг, визначених рішенням Ради.

 

   7. Для зручності суб’єктів звернень у Центрі відповідно до узгоджених рішень (з визначенням графіку та інших умов) можуть здійснювати прийом представники органу соціального захисту населення, Пенсійного фонду України, інших суб’єктів надання адміністративних послуг, суб’єктів надання послуг електро-, газопостачання, комунальних підприємств, а також працівники виконавчих органів Ради (у разі необхідності).

 

   8. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється органом (посадовою особою), що утворив центр, на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

 

   9. Центр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами, інформаційними терміналами та/або іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

 

3

 

За рішенням органу (посадової особи), що утворив центр, можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).

Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в центрі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.

 

   10 Посадовий склад Центру визначається рішенням сесії Улашанівської сільської ради. Усі посадові особи виконавчих органів Ради, включені до посадового складу Центру, здійснюють повноваження адміністраторів Центру та в частині дотримання єдиних вимог щодо організації надання адміністративних послуг через Центр підпорядковуються керівнику Центру.

 

   11. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора або у випадках передбачених законодавством – до представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

 

   12. Центр очолює керівник. Керівником Центру є начальник відділу з надання адміністративних і реєстраційних послуг. Керівник Центру призначається на посаду та звільняється з посади сільським  головою.

 

   13. Основні завдання керівника Центру:

 

      1) керівництво діяльністю Центру, розподіл обов'язків між працівниками та визначення сфер їх відповідальності;

 

      2) організація діяльності Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, визначення шляхів удосконалення й підвищення ефективності роботи Центру;

 

      3) представлення Центру у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

 

     4) координація діяльності всіх працівників Центру та посадових осіб, що  залучаються до його роботи;

 

     5) організація інформаційного забезпечення роботи Центру, роботи із засобами масової інформації, визначення змісту та часу проведення інформаційних заходів;

  

                                                                                    4

 

   6) сприяння створенню належних умов праці у Центрі, внесення пропозицій місцевому голові та Раді щодо матеріально-технічного забезпечення Центру, внесення пропозицій місцевому голові щодо преміювання працівників Центру;

 

    7) організація та контроль виконання у Центрі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Ради та її Виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови;

 

   8) виконання функцій адміністратора Центру;

 

   9)несення персональної відповідальності за невиконання або неналежне виконання покладених на Центр завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової/службової дисципліни;

                                                               

10) планування роботи Центру, подання пропозицій до перспективних і поточних планів роботи сільському голові;

 

 11)розроблення Положення про Центр, у разі потреби – змін і доповнень, подання їх на затвердження в установленому порядку;

 

 12) звітування про проведену роботу Центру;

 

 13) забезпечення планування та проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників ЦНАП;

 

 14) виконання інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується  сільським головою.

 

    14. Адміністраторами Центру є усі посадові особи органу, що утворив Центр, які входять до складу Центру і основними завданнями яких є:

 

      1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо адміністративних послуг, які можна отримати в Центрі;

 

      2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;

 

      3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення

 

5

 

про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

 

      4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

 

      5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

      6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

 

    15. Адміністратор виконує інші повноваження відповідно до посадової інструкції.

 

    16. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

 

    17. Адміністратор має право:

 

     1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

    

     2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого   самоврядування,   отримувати   їх   висновки   з   метою    надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

 

    3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв про надання адміністративних послуг, вимагати вжиття заходів для усунення виявлених порушень;

 

    4) посвідчувати власним підписом і печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів із реєстрів і баз даних, необхідних для надання адміністративної послуги;

 

     5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

 

   18. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

6

   19. З метою забезпечення зручних і доступних умов отримання послуг за рішенням Ради у громаді можуть бути створені віддалені робочі місця адміністраторів (в тому числі – виїзні адміністратори та/або мобільний Центр), які надають адміністративні послуги відповідно до затвердженого Радою Переліку адміністративних послуг.

До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости відповідно до законодавства.

 

   20. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

Центр не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години.

Час прийому суб’єктів звернень у Центрі визначаються відповідно до законодавства Радою.

 

    21. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел дозволених законодавством.

Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов’язкове навчання роботі з такими реєстрами.

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                         Оксана ОЛІНІЙЧУК    

                                                                                                                                                                        

 

                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                         Рішенням двадцять першої  сесії

                                                                         Улашанівської сільської ради

                                                                         (VII  скликання)

                                                                         28.08.2020  № 5-21/2020

        

                                                                       

 

                                                    ПОЛОЖЕННЯ

                про відділ з надання адміністративних і реєстраційних послуг 

                        виконавчого комітету Улашанівської сільської ради

 

 

     1. Відділ з надання адміністративних і реєстраційних послуг виконавчого комітету Улашанівської сільської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом, що утворений для здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг (далі – Центр), і на який покладаються керівництво та відповідальність за організацію діяльності такого Центру.

 

     2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації відділу приймається Улашанівською сільською радою (далі – Рада).

 

    3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради та її Виконавчого комітету, розпорядженнями голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

 

    4. Основні завдання відділу:

 

    1) здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру;

 

    2) керівництво діяльністю Центром;

 

    3) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, змін або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

 

  

2

 

     4) державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, тобто офіційне визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про юридичну та фізичну особу – підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до закону;

 

   5) реалізація повноважень з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, формування та ведення реєстру територіальної громади;

 

   6) організація надання суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру;

 

   7) здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

 

    5. Відділ має наступну структуру: начальник відділу – державний реєстратор, державний реєстратор, адміністратори, завідувач військово-облікового столу.

 

    6. Начальник та інші працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади розпорядженням сільського голови в установленому законодавством порядку.

 

   7. Відділ очолює начальник відділу. Основні завдання начальника відділу:

 

    1) здійснення керівництва діяльністю відділу, розподіл обов'язків між працівниками та визначення сфер їх відповідальності;

 

    2) організація діяльності відділу, визначення шляхів удосконалення й підвищення ефективності роботи відділу;

 

    3) представлення відділу у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

 

    4) організація інформаційного забезпечення роботи відділу, роботи із засобами масової інформації, визначення змісту та часу проведення інформаційних заходів;

 

    5) сприяння створенню належних умов праці у відділі та Центрі, внесення пропозицій   сільському   голові    та    Раді      щодо        матеріально-технічного

3

 

забезпечення відділу та Центру, внесення пропозицій сільському голові щодо преміювання працівників відділу;

 

    6) організація та контроль виконання у Центрі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Ради та її Виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови;

 

    7) виконання функцій адміністратора Центру;

 

    8) виконання повноважень державного реєстратора відповідно до законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

 

    9) несення персональної відповідальності за невиконання або неналежне виконання покладених на відділ завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової/службової дисципліни;

 

   10) планування роботи відділу, подання пропозицій до перспективних і поточних планів роботи сільському голові;

 

  11) розроблення Положення про відділ, посадових інструкцій працівників, у разі потреби – змін і доповнень до зазначених документів, подання їх на затвердження в установленому порядку;

 

    12) звітування про проведену роботу відділу та Центру у визначеному порядку;

 

    13) забезпечення планування та проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників відділу загалом;

 

 14) виконання інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується сільським головою.

 

   8. Завдання, права та відповідальність працівників відділу визначаються відповідно до законодавства, цим Положенням та у посадових інструкціях.

 

   9. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

 

  4

 

  10. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел, дозволених законодавством.

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                       Оксана ОЛІНІЙЧУК                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь